SHS profiles connections checked with IdeaStatica. SteelDetailing in AdvanceSteel.

steelstructures konstrukcjestalowe konstruktorbudowlany kryjan